FAQ

Mijn kind is 5 jaar oud: zal hij/zij op het einde van het schooljaar Nederlands praten?
Laten we eerlijk zijn: neen! Ten eerste omdat een dertigtal lessen niet volstaat om dat resultaat te bekomen en vooral omdat de "assimilatiefase" (begrip) en de "weergavefase" (expressie) niet samenvallen, net zoals dat het geval is bij de moedertaal. Het kind begrijpt bijna alles alvorens te kunnen spreken, en dan volgt er een grote stap vooruit: de eerste woorden! En van dan af is de vooruitgang spectaculair. Maar eerst zal u een fase doormaken die wat ontmoedigend kan zijn: uw kind zal zijn vooruitgang in de nieuwe taal niet kunnen tonen! Wees geduldig, laat hem / haar aan zijn  /haar ritme evolueren en maak van de nieuwe taal geen examenstof.

Is het wel nuttig op zo'n jonge leeftijd te beginnen?
Ja, want het jonge kind redeneert niet met onze complexe elementen (tegenwoordige of verleden tijd/ onderwerp of lijdend voorwerp/ enz...) Hij/zij is niet geremd door de moeilijkheidsgraad en assimileert de taal op intuïtieve wijze. Anderzijds is het niet in staat om "mentaal" naar zijn moedertaal te vertalen. Hij/zij zal zich echter geleidelijk aan "installeren" in de nieuwe taal, hij/zij zal zich de taal eigen maken, hij/zij zal gaan denken en leven in die nieuwe taal. Anderzijds kan, vóór de leeftijd van 10-12 jaar, het oor van de jongere nog soepel gemaakt worden bij het opvangen van klanken uit een nieuwe taal . En de aanleg om klanken uit te spreken ontwikkelt zich in functie van de "opening" van het oor. Een doofstomme is stom omdat hij doof is, niet omdat zijn stemorganen aangetast zijn. Dikwijls erkent men niet de noodzaak van de ontwikkeling van het oor: verschillende methodes zijn hier mogelijk: muzikale opvoeding, het bespelen van een muziekinstrument, zang en studie van vreemde talen.

Is het proces hetzelfde wanneer het kind opgroeit?
Ja, eigenlijk wel. Maar bij kinderen van 10 jaar of ouder kan men beroep doen op het nadenken, op het gewillig onthouden.De vooruitgang zal sneller en bewuster zijn.

Welke taal kiest men best?
Het antwoord is eenvoudig: de moeilijkste, want niets is echt moeilijk voor een kind.Het leren van een taal met naamvallen, zoals het Duits, is op elk niveau erg nuttig. Het aanleren van andere talen zal werkelijk vergemakkelijkt worden. Oriënteer uw keuze in functie van de taal die het kind waarschijnlijk niet jong zal kunnen leren. En voor de adolescenten kijkt men best naar hun motivatie!

Hoe gebeurt de opsplitsing in groepen?
In functie van de leeftijd en van het niveau. Het leeftijdsverschil binnen een groep bedraagt meestal 2 jaar.

Mijn kind heeft de Kiddy Classes reeds gevolgd, in welke groep zal het zitten?
De kinderen maken jaar na jaar op constante wijze vooruitgang, ze zullen nooit twee maal hetzelfde programma volgen.Wij hebben de neiging de vooruitgang te versnellen.

Wie zijn de leerkrachten?
Al onze leerkrachten zijn gekwalificeerd en in het bezit van een diploma. Onderwijs is hun beroep. Voor de Kiddy Classes kiezen wij voor leerkrachten die geduld en tederheid hebben tov de kleintjes. De Junior Classes worden toevertrouwd aan leerkrachten van de afdeling volwassenen van LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL, met de leuzen dynamiek, veeleisendheid en efficiëntie. Ze onderwijzen allen hun moedertaal.

Mogen de ouders de cursussen bijwonen?
U bent allen uitgenodigd op de open klassen die telkens tijdens de laatste cursussen vóór Kerstmis en in juni plaatsvinden. Daarbuiten: neen..."ouders niet toegelaten". De kinderen worden te veel gestoord, ze reageren niet zoals gewoonlijk en waarom slechts de ouders van één kind toelaten? Het is niet eerlijk tov de anderen.

Worden de ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen die hun kind maakt?
Ja, via de stagerapporten en via een gesprek dat ze met de leerkracht vóór of na de cursus kunnen hebben.

Kiest men voor de Juniors best voor "Taal in de praktijk" of voor de inhaallessen?
Indien een adolescent moeilijkheden heeft op school of indien hij/zij maar net het gemiddelde haalt, raden wij ten zeerste aan hem/haar in te schrijven voor de inhaallessen die heel gepersonaliseerd en doeltreffend zijn. Alle Juniors die deze cursussen volgen, maken spectaculaire vooruitgang op korte tijd. Zodra de jongere het gewenste niveau heeft bereikt, kan hij/zij zijn/haar cursussen onderbreken of overschakelen naar de groepen "Taal in de praktijk".

Wegens familiale omstandigheden begrijpt mijn kind reeds goed een andere taal, zijn de Kiddy Classes in dit geval aangepast voor hem/haar?
Ja, wij hebben sterke groepen zelfs voor de heel jonge kinderen. Ze zijn voorbehouden voor kinderen die reeds een goed niveau hebben in de aangeleerde taal.

Waarom krijgen de kinderen geen woordenschatlijsten?
Het grote gebrek van het traditionele onderwijs ligt in het feit dat de kinderen de talen leren aan de hand van categorieën en lijsten: lijsten met werkwoorden, lijsten met substantieven en grammaticale regels. Wij gaan volledig anders te werk: het werkelement is de zin, zelfs heel kort, en niet het woord. Het belangrijkste is niet dat een kind de vruchten of de kleuren kan opsommen, maar dat het in staat is een rode appel te vragen.

Als ik mijn kind vraag een woord in het Nederlands te vertalen kan hij/zij het niet. Is dat normaal?
Absoluut! Wij vermijden elke associatie tussen de moedertaal en de aangeleerde taal. Er is geen probleem voor de hele kleintjes, ze beschikken niet over de verstandelijke structuren aangepast aan de vertaling en het is belangrijk dat de ouders het vertaalproces niet invoeren. Voor de groteren is het moeilijker, want in vele scholen is de vertaling heel belangrijk in het aanleren van vreemde talen. We spannen ons erg in om dat verstandelijk mechanisme te doorbreken "opvangen van de boodschap in de vreemde taal - >verstandelijke vertaling naar de moedertaal ->verstandelijke voorbereiding van het antwoord in de moedertaal ->vertaling en mededeling van het antwoord in de vreemde taal". De normale communicatie moet gebeuren volgens het proces "opvangen van de boodschap in de vreemde taal -> mededeling van het antwoord in de vreemde taal", zonder een omweg te doen langs de moedertaal. Moedig uw kind niet aan te vertalen.

Waartoe dienen de proeflessen?
We weten dat de kinderen en de adolescenten onze cursussen leuk vinden en dat ze beantwoorden aan de verwachtingen van de ouders. Dus aarzelen wij niet twee proefcursussen voor te stellen, zonder verdere verplichting, wetende dat enkel kinderen, die te klein zijn en die groepsactiviteiten niet erg gewoon zijn, de cursus zullen moeten opgeven en een jaar zullen moeten wachten. Bij de inschrijving betaalt u de twee proefcursussen. Na twee cursussen neemt u uw definitieve beslissing, en indien u uw kind inschrijft voor het trimester of voor het jaar, zal het reeds betaalde bedrag in mindering gebracht worden van het globale bedrag.

Welke materiaal moet je meebrengen ?
Een pennendoos met het gewone materiaal: potloden, gom,... De Juniors brengen een schrijfblok mee en, voor de inhaallessen, zullen ze hun schoolboeken en alle nodige informatie meebrengen: toetsen, huiswerken, nota van de leraar, enz...Boeken en pedagogisch materiaal zullen ter beschikking gesteld worden.

Wat als mijn kind afwezig is?
De inschrijving is een trimestriëel forfait. De afwezige kinderen zullen de beurt een andere dag inhalen, op woensdag of op zaterdag. Een terugbetaling wordt aanvaard voor minstens twee achtereenvolgende afwezigheden en mits het voorleggen van een medisch getuigschrift. We vestigen uw aandacht op het feit dat we in de toekomst deze regel strict zullen toepassen. We zullen slechts uitzonderingen maken voor de kinderen die met hun school op bos- of sneeuwklassen gaan, op voorlegging van een rechtvaardigende nota van de school.

De Juniors en de "blok".
Begin juni stoppen de Juniors hun cursussen in juni, maar in december gaan de cursussen door (de afwezigheden in december geven geen recht op terugbetaling). Een onderbreking van 6 weken na slechts enkele weken cursus zou de normale vooruitgang erg schaden. De jongeren moeten zich organiseren teneinde hun examens wat vroeger voor te bereiden, om zo de talencursussen te kunnen volgen. Ouders...moedig ze aan hun tijd te plannen teneinde hun andere activiteiten te kunnen inlassen.

+